Üdvözöljük a

HASZNOS INFORMÁCIÓK A SZAKKÉPZÉSRŐL | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

HASZNOS INFORMÁCIÓK A SZAKKÉPZÉSRŐL

Szerző: Dancs Viktória | 2009. november 25.

A tanulószerződésről


A tanulószerződéses jogviszony 2005. január 1-jétől kötelező (kivételek a 1993. évi LXXVI. törvény 19.§ (1) bekezdésében).

Ez a tájékoztató arra szolgál, hogy mindenki számára jól érthető legyen ez az intézmény.

Mi a tanulószerződés?

A tanulószerződés - a 1993. évi LXXVI. törvényben szabályozott - a gazdálkodó szervezet és a tanuló között gyakorlati képzés céljából létrejött írásbeli szerződés, melyet a teljes képzési időre, vagy annak egy részére is meg lehet kötni.

Tanulószerződés előnyei a gazdálkodó szervezetek számára:

1.       A szakember utánpótlást olyan szakemberekkel oldhatja meg, akiket a vállalkozó legalább egy évig látott dolgozni, és maga a vállalkozó tanított be.

2.       Az Európai Unióban számos pályázati lehetőség nyílik a szakképzés területén különböző eszközbeszerzésekre, és ilyen pályázatokon csak tanulószerződéses jogviszonnyal lehet sikeresen indulni.

3.       A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény értelmében – a visszaigénylések miatt – lényegében „ingyenes” a tanuló képzése. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható:

a.       A tárgyévben elszámolt költségek, amelyek lehetnek:

o        A tanulószerződésben meghatározott havi díjazás, annak járulékai, melynek maximum összege a mindenkori legkisebb munkabér 50%-a.

o        Az összefüggő szakmai gyakorlatra kifizetett juttatás.

o        A tanulót megillető kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz, útiköltség-térítés költségei.

b.       Szintvizsga szervezésével kapcsolatos igazolt költség.

c.       A kötelező felelősségbiztosítás és a rendszeres orvosi vizsgálat költségei.

d.       A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként részt vevő, vagy gyakorlati képzéssel megbízott munkatárs arányos díjazása, annak járulékai, útiköltség térítése, amennyiben a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban áll.

e.       A csoportos képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére, bérleti díjára, karbantartására, felújítására, pótlására, bővítésére, valamint ezek működését szolgáló szoftverek beszerzésére tárgyévben fordított összeg.

f.        Szakmai alapképzés céljait szolgáló tanműhely bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi szolgáltatási díjára tárgyévben fordított ellenőrizhető és arányosított összeg.

g.       A tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanulónak a gyakorlati képzése során felhasznált anyagköltségre - tanulónként és évenként – legfeljebb a mindenkori legkisebb munkabér 20 %-nak megfelelő ellenőrizhető összeg.

A tanulószerződés előnyei a tanuló számára:

1.       A tanuló minden hónapban havi juttatást kap (minimum összege a mindenkori minimálbér 20%-a, melyet félévente kötelezően emelni kell, ha a tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett).

2.       A tanulói juttatás minimum összege - adómentes jövedelem.

3.       A társadalombiztosítási jogszabály alapján biztosítottá válik.

4.       A tanulószerződés időtartama a tanuló szolgálati idejébe beleszámít.

5.       Érvényes tanulószerződéssel a szakiskolai felvétele biztosított.

6.       Jobbak lesznek a munkavállalási, elhelyezkedési lehetőségei.

A tanuló számára biztosítandó juttatások:

1.       Havi juttatás, melynek minimum összege a mindenkori minimálbér 20%-a, melyet félévente, amennyiben a tanuló a tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett - kötelezően emelni kell.

2.       Kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz, útiköltség-térítés.

3.       A törvényben előírt oktatási szünet, pihenőidő.

A tanulószerződés kötés folyamata:

1.       A tanulószerződés bejelentési kötelezettséggel kezdődik a területileg illetékes gazdasági kamara (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara) felé, melyet a tényleges képzési évet megelőző év december 31-ig kell megtenniük. A BKIK az újonnan bejelentett gazdálkodó szervezetek gyakorlati képzőhelyét szemlén megvizsgálja, egy kamarai ellenőr által, aki megállapítja, hogy a gazdálkodó szervezethez tartozó gyakorlati képzőhely tárgyi és személyi feltételeit tekintve alkalmas-e az adott szakma képzésére.

2.       Amennyiben alkalmas, akkor a Felek (tanuló és ha nincs 18 éves, a törvényes képviselője is, és a gazdálkodó szervezet) tanulószerződést kötnek, melyet értelemszerűen kell kitölteni, és azt 4 példányban, mindegyik példányt eredeti aláírással és pecséttel ellátva kell a DKIK-hoz benyújtani.

3.       Amennyiben a DKIK a tanulószerződést ellenjegyezte, visszaküldi a gazdálkodó szervezet számára azzal, hogy a benne felsorolt intézményeknek küldje meg.

4.       A tanulószerződés megkötését követő 1 hónapon belül be kell jelentenie a tanulószerződés megkötésének tényét az NSZFI-hez, melyet egy Bejelentkezési nyomtatványon lehet megtenni, amit a www.nive.hu honlapon. Ez kötelező, és azért is fontos, mert csak ilyen módon lehet a Szakképzési Alapból visszaigényelni.

5.       A tanulószerződés bármely okból történő megszűnését, illetve annak tényét be kell jelenteni a DKIK-nak.