Üdvözöljük a

Ösztöndíj, tanulószerződés | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ösztöndíj, tanulószerződés

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj

 

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj célja a 297/2015/X.13./ sz. Kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.

 

Jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, hiány-szakképesítést tanulók. Az ösztöndíj folyósítása független a tanulónak más (pl. tanulószerződéses juttatás) jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól, és megilleti azt a tanulót is, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredménye alapján felmentést kapott az órák látogatása alól.

 

A tanuló az ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosult.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha

• az előző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el,

• a tanév ismétlésére kötelezett, a megismételt tanév időtartama alatt,

• az előző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát,

• a nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény 58.§./4/ bekezdés c, e és f pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén, az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.

 

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként – a magatartás és a szorgalom kivételével – meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján.

 

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen havi tízezer forint. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, ha a tanulmányi átlageredmény

• 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó,

• 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15.000 Ft/hó,

• 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20.000 Ft/hó,

• 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25.000 Ft/hó,

• 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30.000 Ft/hó.

 

Július és augusztus hónapban a második félévre megállapított ösztöndíj jár.

Az ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat az iskolák látják el.

 

 

Tanulószerződés, kapcsolódó juttatások

 

Tanulószerződés keretében a tanuló képzése valós munkakörnyezetben zajlik. A megszerzett szaktudás megfelel a kor technológiai kihívásainak és a munkaerőpiac elvárásainak, a tanulók képesek lesznek továbbfejlődésre. A tanulószerződés jó alap a tanuló számára a munkaszerződéshez és munkabérhez, emellett a szociális státuszt, illetve anyagi függetlenséget biztosít.

 

A tanulószerződés alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás mértéke, melyet havonta kell fizetni, a mindenkori minimálbér 15%-ának és egy meghatározott szorzószámnak a szorzata. A szorzó a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő aránya alapján kerül megállapításra.

 

A gyakorlati képzéssel összefüggésben kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások.

 

A témában bővebb tájékoztatást nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett www.tanuloszerzodes.hu weboldal!